عضله ي سريني بزرگ يك عضله ي بزرگ و بسيار ضخيم است(به قطر ٦-٧ سانتي متر) كه روي استخوان خاجي واقع شده و ساختار استخواني مثلثي شكلي در انتهاي ستون فقرات دارد، در بالا و قسمت پشت حفره ي لگن خاصره، حد فاصل بين دو استخوان لگن خاصره.قسمت فوقاني استخوان خاجي به آخرين استخوان مهره ي كمر و ته دنبالچه متصل است.خاستگاه عضله ي سريني بزرگ، قسمت هائي از استخوان لگن خاصره،استخوان خاجي،دنبالچه،استخوان خاجي-نشيمنگاهي و برجستگي استخوان نشيمنگاهي را دربر مي گيرد.

مانند هر عضله در ناحيه ي لگن، منشاء عضله ي سريني بزرگ از لگن خاصره مي باشد. با اين وجود،اين عضله تنها عضله ي لگني است كه به برجستگي استخوان ران(قسمت فوقاني آن)، متصل نيست و تقريبا با استخوان ران و نيام پهن(قسمت عمقي تر آن) در يك رديف قرار گرفته اند( هم تراز هستند)؛بافتهاي عضله ي سريني بزرگ فقط پشت و سطح افقي استخوان ران در برگرفته و ساختاري كيسه مانند را شكل مي دهند كه سطح داخلي ران را مي پوشاند.

عنوان صفحه

تشريح شكل يك باستن براي عمل جراحي

 

ترجمه ي نوشته ي بالاي عكس

خاستگاه ها و اتصالات عضله اي(ماهيچه اي)

 

ضخيم ترين گروه عصبي، نوارهاي فوقاني و تحتاني مي باشند. نوار فوقاني تقريبا در نزديكي استخوان خاجي امتداد عمودي داشته و بخش عمده ي عضله ي سريني را دربر مي گيرد.نوار تحتاني كه بيشترين ضخامت  را دارد،بسيار نزديك و به موازات  نوار برجسته ي استخوان خاجي امتداد دارد.نوار تحتاني، ميزان مناسبي از انشعابات عصبي را در بر گرفته كه ماهيچه ي سريني را در سرتاسر قسمت جلوئي آن ضخامت مي بخشد.

در عمل جراحي برجسته سازي باستن،جراح، ساختاري كيسه اي شكل را در بدن بيمار قرار مي دهد( ساختاري درست مشابه خود باستن)، كه مي تواند با كاشت پروتز و يا تزريق چربي گرفته شده از بدن خود بيمار از نواحي اي كه چربي وجود دارد، اين جراحي را انجام داد،اين عمل با روش ايجاد برش در عضله ي سريني بزرگ انجام مي شود كه به بافت استخوان خاجي،نوار برجسته ي آن و برجستگي استخوان نشيمنگاهي آسيبي نمي رساند و اگر اين اتفاق بيفتد،بخش پشتي اين عضله (عضله ي ناحيه ي سريني) جدا شده و منجر به بروز مشكل عصبي،اختلال يا كاهش در عملكرد عصبي و كاهش فعاليت عصبي و مغزي مي شود.

 

بررسي وضعيت رگ ها و عروق در عمل جراحي باستن

شريان ناحيه ي سريني(گلوتئال) فوقاني و تحتاني،رگ هاي ناحيه ي گلوتئال فوقاني و تحتاني، ماهيچه ي سريني بزرگ را با جريان خون سرخرگي و سياهرگي تأمين مي كنند.ورود رگ هاي خوني به بافتهاي ماهيچه اي در قسمت جلوئي ماهيچه ي سريني صورت مي گيرد، جائي كه بسيار نزديك به استخوان خاجي ست.وقتي كه شريان ها و رگ ها وارد توده اي از ماهيچه ي سريني شوند، به ٢ مجراي خوني انشعاب پيدا مي كنند(شكلي شبيه شاخه هاي افقي يك درخت) كه بيشتر آنها به موازات بافتهاي ماهيچه اي حركت مي كنند.

در عمل  جراحي زيبائي و برجسته سازي بدن،جراح پلاستيك ساختاري كيسه مانند را در زير عضله ي سريني بزرگ قرار مي دهد كه در اين عمل جداسازي بافت ماهيچه اي با دقت فراوان صورت مي گيرد تا از جدا شدن يا آسيب ديدگي رگهاي خوني مربوط به اين قسمت جلوگيري شود، چرا كه ممكن است با جريان خون بافت اين عضله در تداخل باشد.بنابراين به منظور كاشت اندام مصنوعي مشابه ساختار باستن و جاگذاري آن،چه در عمل كاشت باستن و يا تزريق چربي در اين ناحيه، برش عضله اي كوچك و كم زاويه ايجاد مي شود، بدين دليل كه خطر ازبين رفتن هر بخش مهمي،اعم از قسمت هاي كوچك و بزرگ مختلف كه با شريان ناحيه ي گلوتئال مرتبط بوده و در ارتباط بسيار نزديك با استخوان خاجي و برجستگيهاي نوار استخوان خاجي  ميباشند را در اين ناحيه به صفر برسانيم.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید

تماس سریع